Rage

Recen­zja książ­ki „Rage”. Od kil­ku­na­stu lat nie jest ona wzna­wia­na na proś­bę Kin­ga, któ­ry uwa­ża ją za nawo­łu­ją­cą do wypad­ków jakie mają miej­sce w ame­ry­kań­skich szko­łach, gdzie docho­dzi do uży­cia bro­ni przez uczniów. Pierw­sza poło­wa odcin­ka to w zasa­dzie spoj­rze­nie na wyda­rze­nia w Colum­bi­ne High Scho­ol i ogól­nie o aktach prze­mo­cy w pla­ców­kach oświatowych.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.