Mission: Impossible III

Ethan Hunt zre­zy­gno­wał z pra­cy w tere­nie i ogra­ni­czył się do prze­pro­wa­dza­nia szko­leń przy­szłych agen­tów. Sta­ło się tak za spra­wą jego związ­ku z Julią. Gdy jed­nak życie agent­ki Far­ris zosta­je zagro­żo­ne, Ethan zga­dza się zro­bić wyją­tek i wziąć udział w misji ratun­ko­wej, co roz­pocz­nie jego star­cie z czar­no­ryn­ko­wym bos­sem – Owe­nem Davianem.

Jak trio Abrams, Kurt­zman i Orci spraw­dzi­ło się w roli twór­ców trze­ciej czę­ści fran­czy­zy rekla­mo­wa­nej twa­rzą Toma Cruise’a? Czy Phi­lip Sey­mo­ur Hof­f­man to dobry kan­dy­dat na anta­go­ni­stę? Jak ewo­lu­uje postać Etha­na? Dla­cze­go na ekra­nie nie zoba­czy­my Stallone’a? Co Szy­mas sądzi o roz­wo­ju fran­czy­zy? Posłuchajcie.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.