Niedosyt

Pomi­mo pan­de­micz­nych warun­ków i odkła­da­nych w cza­sie pre­mier block­bu­ste­rów, w kinach zaczy­na­ją się poja­wiać cie­ka­we fil­my. Jed­nym z nich, na któ­ry nie ukry­waj­my ostrzy­li­śmy sobie zęby, jest „Nie­do­syt”, czy­li debiut Car­lo Mira­bel­li-Davie­sa. Film, któ­ry wygrał kon­kurs na tego­rocz­nym Octo­pus Film Festi­wal i spo­tkał się z bar­dzo cie­płym przy­ję­ciem widzów i kry­ty­ków na świe­cie. Sku­ra i Jer­ry wybra­li się na seans i jako, że mie­li na całość dość odmien­ne spoj­rze­nia, posta­no­wi­li tę pro­duk­cję dogłęb­nie omó­wić. Skoń­czy­ło się żar­li­wą i burz­li­wą dys­ku­sją, do któ­rej wysłu­cha­nia już dziś Was zapraszamy.

Uwa­ga: Od ok. 31 minu­ty poja­wia­ją się pierw­sze mikro-spo­ile­ry, a od ok. 56 minu­ty zaczy­na­my oma­wiać ostat­ni akt i finał. Czuj­cie się uprzedzeni.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.