The Plant

Car­los Detwie­il­ler, pisarz z Rho­de Island ma nadzie­ję na wyda­nie swo­jej książ­ki «True Tales of Demon Infe­sta­tions». Wydaw­ca John Ken­ton jest zain­te­re­so­wa­ny, więc Car­los wysy­ła mu maszy­no­pis wraz ze zdję­cia­mi przed­sta­wia­ją­cy­mi praw­dzi­wą ofia­rę z czło­wie­ka. Zdję­cia te nie spodo­ba­ły się Ken­to­no­wi i zgło­sił spra­wę na poli­cję. Wkrót­ce męż­czy­zna otrzy­mu­je od tajem­ni­czej Rober­ty Sol­rac roślinę… 
Recen­zja nie­wy­da­nej komer­cyj­nie książ­ki „The Plant”.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.