Expanded Universe

„… już nic nie pozo­sta­ło do powiedzenia…” 

- S. King, posło­wie do 7 tomu, 2004

„7 tomo­wa saga to tyl­ko część więk­szej całości…”

- S. King, wywiad dla USA Weekend.com, 2009

Moje spoj­rze­nie na Expan­ded Uni­ver­se, anga­żo­wa­nie się twór­cy w roz­bu­do­wę świa­ta oraz krót­ka ana­li­za moż­li­wo­ści roz­wo­ju jakie stwa­rza świat „Mrocz­nej Wieży”.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.