Podpalaczka. Dzień zemsty

Już wkrót­ce na ekra­nach kin zago­ści naj­now­sza ekra­ni­za­cja „Pod­pa­lacz­ki”, czas zatem zakoń­czyć nasz cykl Dro­ga do… Man­do i Jer­ry spo­tka­li się ponow­nie w wir­tu­al­nym stu­dio, tym razem aby pody­sku­to­wać o mini-seria­lu „Pod­pa­lacz­ka. Dzień zemsty”, któ­ry miał swo­ją pre­mie­rę w 2002 roku. W jaki spo­sób sta­cja SyFy pro­mo­wa­ła tę pro­duk­cję i ile z tego co poka­zy­wa­no w tra­ile­rach zna­la­zło się final­nie w seria­lu? Dla­cze­go choć to for­mal­nie sequ­el roz­gry­wa­ją­cy się po latach, moż­na rów­nież mówić w tym przy­pad­ku o rema­ke­’u? Na ile pro­ble­ma­tycz­nie z obec­nej per­spek­ty­wy jest por­tre­to­wa­na postać Cha­ri­lie McGee? Czy twór­cy seria­lu mie­li cie­ka­wy pomysł na roz­wi­nię­cie uni­wer­sum i na ile uda­ło im się tę wizję prze­kuć w dobrą opo­wieść? Któ­re ele­men­ty tej histo­rii nam się spodo­ba­ły, a któ­rych w ogó­le wole­li­by­śmy nie zoba­czyć na ekra­nie? I w koń­cu, czy widzie­li­by­śmy poten­cjał na reali­za­cję peł­ne­go sezo­nu (sezo­nów) „Pod­pa­lacz­ki”? O tym wszyst­kim i w wie­lu innych kwe­stiach w dzi­siej­szym odcinku.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.