Batman i Robin: Cudowny chłopiec

Bat­man, mitycz­ny boha­ter komik­so­wy zro­dzo­ny z cie­nia, wyję­ty spod pra­wa, napę­dza­ny pra­gnie­niem bru­tal­nej zemsty, oraz Robin, Cudow­ny Chło­piec, pro­myk świa­tła u boku Mrocz­ne­go Ryce­rza z Gotham. Ale korze­nie nasto­let­nie­go wspól­ni­ka tkwią w cie­niu rów­nie głę­bo­kim, jak ten, któ­ry spo­wi­ja Bat­ma­na. Oto skrzyw­dzo­ne sie­ro­ty z dwóch poko­leń połą­czo­ne nie­koń­czą­cą się ulicz­ną kru­cja­tą prze­ciw­ko zbrod­ni. Nie­usta­ją­cą wal­ką, któ­ra nisz­czy ich cia­ła i umysły.

Legen­da komik­su, Frank Mil­ler, przed­sta­wia nową opo­wieść, któ­ra pla­su­je się nie­ja­ko w pół dro­gi pomię­dzy jego dwo­ma kla­sycz­ny­mi dzie­ła­mi – wiel­kim „Bat­ma­nem: Rok pierw­szy”, a prze­ło­mo­wym i nowa­tor­skim „Bat­ma­nem: Powro­tem Mrocz­ne­go Ryce­rza”. We współ­pra­cy z dosko­na­łym pla­sty­kiem Jimem Lee stwo­rzył opo­wieść o Bat­ma­nie i Robi­nie, jakiej jesz­cze nie widzia­no, a któ­ra spra­wia wra­że­nie, że była z nami od zawsze. Oto począt­ki legen­dar­ne­go duetu komik­su. Wspa­nia­ły i ponad­cza­so­wy – „Bat­man i Robin, Cudow­ny Chłopiec”!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.