Jack Reacher tom 26: Strażnik

Kil­ka dni temu uka­zał się 27. tom cyklu „Jack Reacher – ponad pra­wem” więc Man­do posta­no­wił nad­ro­bić zale­gło­ści i dzi­siaj przy­glą­da się bli­żej zeszło­rocz­nej pre­mie­rze – powie­ści „Straż­nik”. Jest to książ­ka o tyle wyjąt­ko­wa, że pierw­szy raz za ste­rem nie stoi Lee Child a jego młod­szy brat Andrew, któ­ry wspól­nie z Lee i pod jego kon­tro­lą roz­po­czy­na pro­ces prze­ję­cia Jac­ka Reache­ra. Jak taka rewo­lu­cja odbi­ła się na samej powie­ści i cią­gło­ści cyklu i co to ozna­cza dla czy­tel­ni­ków? Odpo­wie­dzi na te i wie­le innych pytań pozna­cie w dzi­siej­szej audycji.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.