Pyrkon 2017: Literacki horror dla wybrednych

Gdy mowa o hor­ro­rze, wie­lu oso­bom w pierw­szej chwi­li przy­cho­dzą na myśl jego naj­bar­dziej pul­po­we, B‑klasowe odsło­ny: zmu­to­wa­ne kra­by, mózg na ścia­nie i rodzi­na mor­der­czych kani­ba­li. Wydaw­cy boją się rekla­mo­wać swo­je książ­ki jako hor­ro­ry, ucie­ka­jąc w „mrocz­ny thril­ler”. Jed­nak hor­ror ma dużo do zaofe­ro­wa­nia rów­nież dla tych czy­tel­ni­ków, któ­rzy wyma­ga­ją od lite­ra­tu­ry – nawet tej popu­lar­nej – znacz­nie wię­cej niż pro­stej i bez­myśl­nej roz­ryw­ki. Na naszej pre­lek­cji przed­sta­wi­my na to kil­ka nie­zbi­tych dowodów.

Nagra­nie z sobot­niej pre­lek­cji wygło­szo­nej pod­czas Pyr­ko­nu 2017. Post uka­zał się pier­wot­nie w ser­wi­sie Car­pe Noc­tem. Sko­men­tuj pod ory­gi­nal­nym postem.

Wyjąt­ko­wo moc­no pole­ca­my Wam obej­rzeć film, gdzie korzy­sta­jąc z moż­li­wo­ści youtu­be, będzie­cie mogli zoba­czyć wszyst­kie slaj­dy, któ­re wyko­rzy­sta­li­śmy w ramach prelekcji 🙂

 

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Agnieszka Brodzik

http://www.carpenoctem.pl

Uzależniona od kawy miłośniczka dobrego jedzenia i dobrej lektury. Filolożka z powołania, tłumaczka z zawodu, wielbicielka grozy z wyboru, a naczelna Carpe Noctem niejako przy okazji.