Sklepik z pytaniami cz. 18

Nie­re­gu­lar­na seria pod­ca­stów, w któ­rych odpo­wia­dam na pyta­nia słu­cha­czy powra­ca z kolej­ną rocz­ni­co­wą serią. Dzi­siaj dowie­cie się mię­dzy inny­mi o tym czy moi krew­ni i inne oso­by wpa­da­ją­ce do mnie do domu roz­ma­wia­ją ze mną o Ste­phe­nie Kin­gu? Czy widok kolek­cji wywo­łu­je dys­ku­sje o książ­kach czy ner­do­zie? Czy moje dzie­ci dopy­tu­ją o hob­by ojca? Czy omó­wi­my wresz­cie w Radiu SK książ­kę Tabi­thy King? Czy w swo­jej kolek­cji Ste­phe­na Kin­ga nadal mam bra­ki, któ­re koniecz­nie chcę uzu­peł­nić, a któ­re pozo­sta­ją dobrze lub umiar­ko­wa­nie dostęp­ne na ryn­ku i nie kosz­tu­ją setek dola­rów? Ile trze­ba by nam zapła­cić żeby­śmy z Sic­kiem i Rychem nagra­li serie o “Piąt­ku trzy­na­ste­go”? Czy nadal moż­na gdzieś prze­słu­chać sta­rych pod­ca­stów z Kom­bi­na­tu pod­ca­sto­we­go? Z jaki­mi moty­wa­mi w hor­ro­rze mam naj­więk­szy pro­blem? Któ­rą z ksią­żek Kin­ga naj­chęt­niej bym zmie­nił lub prze­pi­sał na nowo? Odpo­wie­dzi na te i inne zagad­ki znaj­dzie­cie w nowym odcin­ku Skle­pi­ku z pytaniami.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.