Pod kopułą – dyskusja bez spojlerów

Pew­ne­go pogod­ne­go, jesien­ne­go dnia małe ame­ry­kań­skie mia­stecz­ko Che­ste­r’s Mill zosta­je nagle i nie­wy­tłu­ma­czal­nie odcię­te od świa­ta. Ota­cza je nie­wi­docz­ne pole siło­we, któ­re miesz­kań­cy zaczy­na­ją nazy­wać kopu­łą. Sytu­acja szyb­ko się pogar­sza. Pole wpły­wa nie­ko­rzyst­nie na śro­do­wi­sko, a ludzi powo­li ogar­nia panika…
Czas ucie­ka, a naj­więk­szym wro­giem miesz­kań­ców jest sama kopu­ła. Czy dowie­dzą się, jak powsta­ła, zanim będzie za późno?
O ostat­niej powie­ści Ste­phe­na Kin­ga dys­ku­tu­ją: Łukasz Sku­ra i Hubert „Man­do” Span­dow­ski. W dzi­siej­szym odcin­ku jest to roz­mo­wa bez spo­ile­rów i bar­dzo ogól­na. To odci­nek skie­ro­wa­ny głów­nie do osób, któ­re lek­tu­rę „Pod kopu­łą” mają jesz­cze przed sobą. Każ­dy z nas oce­nia książ­kę, jed­nak nie wgłę­bia­my się w ana­li­zę na tyle by zepsuć komuś przy­jem­ność z czy­ta­nia. Audy­cja, w któ­rej prze­ana­li­zu­je­my tę powieść z moc­ny­mi spo­ile­ra­mi, już za tydzień w kolej­nym odcin­ku pod­ca­stu Radio SK, a co za tym idzie dro­gi słu­cha­czu, jeśli nie czy­ta­łeś jesz­cze tej książ­ki to w tydzień powi­nie­neś się wyro­bić. My nato­miast życzy­my Ci miłej lektury.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.