Bram Stoker Awards 2010

Odci­nek spe­cjal­ny, w któ­rym rela­cjo­nu­ję cere­mo­nię… a w zasa­dzie rela­cjo­nu­ję rela­cję z cere­mo­nii wrę­cze­nia Bram Sto­ker Award za rok 2010. W impre­zie uczest­ni­czył syn Kin­ga – Joe Hill, współ­au­tor dwóch ksią­żek Kin­ga – Peter Straub oraz zna­ny fan i autor ksią­żek o Kin­gu – Roc­ky Wood. „Nasze” nomi­na­cje to: w kate­go­rii Powieść – Joe Hill „Rogi” oraz Peter Sta­rub „A Dark Mat­ter”, w kate­go­rii Zbiór opo­wia­dań – Ste­phen King „Czar­na bez­gwiezd­na noc”.

Zrzut ekra­nu

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.