Star Wars: The Mandalorian – sezon 3

Bez­po­śred­nio po pre­mie­rze spo­tka­li­śmy się w wir­tu­al­nym stu­dio aby podzie­lić się z wami pierw­szy­mi wra­że­nia­mi z otwar­cia trze­cie­go sezo­nu „Man­da­lo­ria­ni­na”. Tro­chę cza­su już upły­nę­ło od jego zakoń­cze­nia, ale powra­ca­my do tema­tu z krót­kim omó­wie­niem cało­ści tej pro­duk­cji. W – dla odmia­ny – jak naj­bar­dziej sta­cjo­nar­nym stu­dio zasie­dli Jer­ry z synem aby o tym sezo­nie pody­sku­to­wać. Czy powrót Gro­gu oka­zał się cie­ka­wym pomy­słem? Czy wąt­ki Man­da­lo­rian zosta­ły cie­ka­wie popro­wa­dzo­ne? Jak spodo­ba­ło się nam wycią­gnię­cie na pierw­szy plan Bo-Katan i jej rela­cji z Din Dja­ri­nem? I w koń­cu, jak oce­nia­my finał, któ­ry w zasa­dzie mógł­by być fina­łem całej tej pro­duk­cji? Posłuchajcie!

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.