Pod kopułą – dyskusja spojlerowa

Pew­ne­go pogod­ne­go, jesien­ne­go dnia małe ame­ry­kań­skie mia­stecz­ko Che­ste­r’s Mill zosta­je nagle i nie­wy­tłu­ma­czal­nie odcię­te od świa­ta. Ota­cza je nie­wi­docz­ne pole siło­we, któ­re miesz­kań­cy zaczy­na­ją nazy­wać kopu­łą. Sytu­acja szyb­ko się pogar­sza. Pole wpły­wa nie­ko­rzyst­nie na śro­do­wi­sko, a ludzi powo­li ogar­nia panika…

Dru­ga część dys­ku­sji o powie­ści „Pod kopułą”.

Wszyst­kich, któ­rzy prze­czy­ta­li „Pod kopu­łą”, bądź tych, któ­rych w poprzed­nim odcin­ku wystar­cza­ją­co znie­chę­ci­li­śmy do lek­tu­ry książ­ki, zapra­sza­my do prze­słu­cha­nia dru­giej czę­ści pod­ca­stu, w któ­rym już z poważ­ny­mi spo­ile­ra­mi dys­ku­tu­je­my o tre­ści i ana­li­zu­je­my zakoń­cze­nie powieści.

Przy­dat­ne linki:


Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.