Po tamtej stronie: Przemiana

„Po tam­tej stro­nie” to ame­ry­kań­ski serial fan­ta­stycz­ny. Pierw­sze dwie serie (49 odc.) zre­ali­zo­wa­no w latach 1963–1965, a sie­dem nowych sezo­nów (154 odc.) w latach 1995–2002.

3x15 The Reve­la­tions of Bec­ka Paulson
Pew­na kobie­ta przez przy­pa­dek strze­la sobie w gło­wę. Uda­je się jej prze­żyć ale następ­stwem rany są oso­bli­we skut­ki ubocz­ne. Bec­ka zaczy­na roz­ma­wiać z nie­zna­jo­mym, któ­ry ist­nie­je tyl­ko na zdję­ciu w małej ramce.

W 36. odcin­ku pod­ca­stu Radio SK roz­po­czy­nam rela­cjo­no­wa­nie swo­je­go corocz­ne­go, gru­dnio­we­go mara­to­nu świą­tecz­ne­go. Opo­wia­dam o swo­im podej­ściu do świąt Boże­go Naro­dze­nia oraz recen­zu­ję świą­tecz­ny odci­nek seria­lu „Po tam­tej stro­nie” opar­ty na opo­wia­da­niu Ste­phe­na Kin­ga. Opo­wia­dam o samym seria­lu, o opo­wia­da­niu oraz o róż­nych jego modyfikacjach.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.