Świąteczne horrory cz. 01

Roz­po­czy­nam krót­ki cykl, w któ­rym w skró­cie zapre­zen­tu­ję alter­na­ty­wę dla pol­sa­tow­skich pro­po­zy­cji do ramów­ki świą­tecz­nej. Nie jestem w sta­nie zro­bić peł­ne­go prze­glą­du oko­licz­no­ścio­wych hor­ro­rów świą­tecz­nych, ale tyle ile dam radę, tyle zre­cen­zu­ję. Będą to zarów­no te dobre fil­my jak i chłam wygrze­ba­ny z naj­głęb­szych cze­lu­ści archi­wum „kine­ma­to­gra­fii”.

W dzi­siej­szym prze­glą­dzie omawiam:
– Jack Frost (1997)
– Jack Frost 2: Revan­ge of the Mutant Kil­ler Snow­man (2000)
– Psy­cho San­ta (2003)
– Don’t Open ‚Till Chri­st­mas (1984)
– 6 Films to Keep You Awa­ke: Xmas Tale (2005)

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.