Spider-Man: Daleko od domu

Świat nadal nie otrzą­snął się w peł­ni po obu star­ciach z Tha­no­sem. Pamięć o pole­głych super­bo­ha­te­rów żyje zarów­no w mediach, jak i na uli­cach Nowe­go Jor­ku. Rów­nież Peter Par­ker nie otrzą­snął się jesz­cze w peł­ni po śmier­ci Tony’ego Star­ka i pra­gnie ode­rwać się choć na tro­chę od bycia Spi­der-Manem z sąsiedz­twa. Nad­cho­dzą­ca wyciecz­ka kla­so­wa do Euro­py wyda­je się być dosko­na­łą oka­zją, by zapo­mnieć o odpo­wie­dzial­no­ści, cie­szyć się życiem nasto­lat­ka i spró­bo­wać zbli­żyć się do MJ. Nie­ste­ty już dru­gie­go dnia wyjaz­du Peter tra­fia w sam śro­dek star­cia nie­ja­kie­go Myste­rio z ogrom­nym wod­nym żywio­ła­kiem, co moc­no kom­pli­ku­je jego urlo­po­we pla­ny.

Zapra­sza­my Was na recen­zję dłu­go wycze­ki­wa­ne­go fina­łu trze­ciej fazy Marvel Cine­ma­tic Uni­ver­se, czy­li fil­mu „Spi­der-Man: Dale­ko od domu”! W jaki spo­sób pro­duk­cja ta nawią­zu­je do wyda­rzeń z „Koń­ca gry”? Czy sce­na­rzy­ści zdo­ła­li zna­leźć balans w łącze­niu super­bo­ha­ter­skie­go fil­mu akcji z kinem mło­dzie­żo­wym czy wręcz fami­lij­nym? Jak zobra­zo­wa­no kwe­stie wiel­kiej mocy i odpo­wie­dzial­no­ści, paję­cze­go zmy­słu, geniu­szu czy mło­dzień­czej miło­ści Par­ke­ra? Co sądzi­my o wszyst­kich trzech wąt­kach roman­so­wych? Jak oce­nia­my sekwen­cje akcji, kre­ację Myste­rio, boha­te­rów dru­gie­go pla­nu, głów­ne­go anta­go­ni­stę i sce­ny po napi­sach? Posłu­chaj­cie. Tyl­ko uwa­żaj­cie na spo­ile­ry doty­czą­ce fil­mu „Aven­gers: Koniec gry” 😉

Stre­fa spo­ile­ro­wa od 00:45:33


Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.