Pierwsze (i ostatnie) wrażenia – Locke and Key

Dzi­siaj ma miej­sce dłu­go ocze­ki­wa­na pre­mie­ra seria­lu będą­ce­go ekra­ni­za­cją wspa­nia­łej serii komik­sów – „Loc­ke & Key” – autor­stwa Joego Hil­la i Gabrie­la Rodri­gu­eza. Jest to pro­duk­cja, któ­rą obej­rzy­my dzię­ki plat­for­mie Net­flix, ale war­to zazna­czyć, że nie jest to pierw­sza pró­ba ekra­ni­za­cji losów rodzi­ny Locke’ów, a ich dro­ga na szkla­ny ekran była krę­ta i wybo­ista. Już w 2011 roku powstał pilot wypro­du­ko­wa­ny przez sta­cję FOX, zaś w 2017 pierw­szy odci­nek zamó­wi­ła plat­for­ma Hulu, a dopie­ro teraz, w 2020 roku, Net­flix prze­ła­mał klą­twę i przy­go­to­wał pełen sezon seria­lu! W 345. odcin­ku pod­ca­stu Radio SK, w wir­tu­al­nym stu­diu spo­ty­ka się legen­dar­ny skład audy­cji – Hubert „Man­do” Span­dow­ski, Szy­mon „Szy­mas” Cie­śliń­ski i Michał „Jer­ry” Rako­wicz – aby prze­dys­ku­to­wać pierw­sze i nie­ste­ty ostat­nie wra­że­nia z pilo­ta seria­lu ska­so­wa­ne­go przez tele­wi­zję FOX w 2011 roku. Potrak­tuj­cie naszą roz­mo­wę jako przy­staw­kę przed daniem głów­nym, któ­re zaser­wu­je nam dzi­siaj Net­flix. Zapra­sza­my do odsłu­chu, mając nadzie­ję, że umi­li­my wam ostat­nie chwi­le ocze­ki­wa­nia na serial.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.