Star Wars: Thrawn. Sojusze

Po dłu­giej prze­rwie Man­do i Jer­ry posta­no­wi­li zakoń­czyć przy­go­dę z nowo­ka­no­nicz­ną try­lo­gią Thraw­na i po prze­czy­ta­niu tomu dru­gie­go, czy­li „Soju­szy”, spo­tka­li się w wir­tu­al­nym stu­dio aby o tej powie­ści pody­sku­to­wać. Jak wypa­da ten tom jako kon­ty­nu­acja „Thraw­na” i jako część try­lo­gii? Jak spodo­ba­ła się chło­pa­kom kon­struk­cja całej opo­wie­ści i na ile pro­wa­dze­nie rów­no­le­głych wąt­ków z prze­szło­ści i teraź­niej­szo­ści oka­za­ło się satys­fak­cjo­nu­ją­cym zabie­giem ze stro­ny Zahna? Czy Thrawn (któ­ry jest już tutaj Wiel­kim Admi­ra­łem) jest znów tak prze­sa­dzo­ny jak w ory­gi­nal­nej try­lo­gii? Jak wypa­da w rela­cji z Anakinem/Darthem Vade­rem? Na ile cie­ka­wie zapo­wia­da się rasa Gry­sków, jako zagro­że­nie dla Admi­ra­ła i odle­głej galak­ty­ki? O tym wszyst­kim i wie­lu innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym podcaście.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.