Kipo i Dziwozwierze

W stycz­niu Net­flix wrzu­cił pierw­szy sezon seria­lu ani­mo­wa­ne­go „Kipo i Dzi­wo­zwie­rze”, a Misia­el (jako wiel­ki fan i znaw­ca ani­ma­cji) i Jer­ry (szu­ka­ją­cy cze­goś cie­ka­we­go do obej­rze­nia z dzie­cia­ka­mi) do tej pro­duk­cji zasie­dli i dziś Wam o niej opo­wie­dzą! Jak pre­zen­tu­je się war­stwa reali­za­cyj­na? Co nie­ty­po­we­go w podej­ściu do posta­po zapre­zen­to­wa­li nam twór­cy? Czy polu­bi­li­śmy tytu­ło­wą boha­ter­kę i jej weso­łą kom­pa­nię? Czym są Dzi­wo­zwie­rza i czy „Kipo” kupi­ła nas na tyle, że wypa­tru­je­my dru­gie­go sezo­nu? Posłuchajcie!

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Michał Ochnik

http://mistycyzmpopkulturowy.blogspot.com/

Pisarz, scenarzysta komiksowy i słuchowiskowy, bloger. Beznadziejny fan fantastyki, klasycznych animacji studia Warner Bros.