Potężna Thor. Tom 5: Śmierć Potężnej Thor

Trud­no w to uwie­rzyć, ale spę­dzi­li­śmy wspól­nie z Potęż­ną Thor ponad trzy lata. Dziś Misty­Pop i Jer­ry koń­czą tę podróż, trzy­ma­jąc w rękach tom o wymow­nym tytu­le „Śmierć Potęż­nej Thor”. Czy Aaron umie­jęt­nie i satys­fak­cjo­nu­ją­co sfi­na­li­zo­wał ten etap sagi o Tho­rach? Czy podo­bał się nam wątek cho­ro­by Jane Foster i jego zakoń­cze­nie? Dla­cze­go dys­ku­syj­nym wyda­je się nam zapre­zen­to­wa­nie dodat­ko­we­go zeszy­tu zaty­tu­ło­wa­ne­go „U wrót Wal­hal­li” w tym tomie? Co nas cze­ka w przy­szło­ści i czy cze­ka­my na dal­sze losy Tho­ra i spół­ki? I w koń­cu, czy Rus­sel Dau­ter­mann i Mathew Wil­son nadal wyko­nu­ją genial­ną robo­tę? O tym wszyst­kim i wie­lu innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym podcaście.

Od 00:23:00 roz­po­czy­na się stre­fa spoilerowa.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Michał Ochnik

http://mistycyzmpopkulturowy.blogspot.com/

Pisarz, scenarzysta komiksowy i słuchowiskowy, bloger. Beznadziejny fan fantastyki, klasycznych animacji studia Warner Bros.