Locke and Key. tom 3: Korona Cieni

Loc­ke & Key to nad­przy­ro­dzo­ny thril­ler opo­wia­da­ją­cy o trój­ce dzie­cia­ków, któ­rzy są dozor­ca­mi nie­zwy­kłej rezy­den­cji Key­ho­use. W Key­ho­use znaj­du­ją się sekret­ne drzwi, któ­re mają moc trans­for­ma­cji, moc któ­ra cał­ko­wi­cie zmie­nia toż­sa­mość czło­wie­ka. Seria jest dwu­krot­nie nagra­dza­na Bri­tish Fan­ta­sy Award (w 2009 i 2012) oraz wie­lo­krot­nie nomi­no­wa­na do nagro­dy Eisnera.

W dzi­siej­szej audy­cji kon­ty­nu­uje­my dys­ku­sję na temat komik­so­wej serii Joe Hil­la i Gabrie­la Rodri­gu­eza – Loc­ke & Key. Dzi­siej­szym gościem jest Szy­mon „Szy­mas” Cie­śliń­ski – autor Nawie­dzo­ne­go Pod­ca­stu na blo­gu Nekro­po­li­tan.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w Radiu SK. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.