Moje seriale cz. 79: Sezon 2019/2020

Zapra­szam na kolej­ny odci­nek cyklu pod­ca­stów, w któ­rych cał­ko­wi­cie na żyw­ca, bez przy­go­to­wa­nia, pobież­nie i bez głęb­szej ana­li­zy oma­wiam seria­le, któ­re oglą­dam. Co pole­cam, cze­go nie pole­cam, a co defi­ni­tyw­nie odra­dzam? Z zało­że­nia krót­ko i przekrojowo.

W dzi­siej­szej audy­cji koń­czę oma­wia­nie seria­lo­we­go sezo­nu 2019/2020. Dzi­siaj na warsz­tat bio­rę dwa tytuły:

  • 0:02:33 – Watch­men, sezon 1
  • 0:29:18 – Dark, sezon 3
  • 0:51:16 – pod­su­mo­wa­nie moje­go sezo­nu 2019/2020

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.