Sandman. Przebudzenie. Tom 10

Doko­na­ło się. Po nie­speł­na trzech latach Misty i Jer­ry koń­czą kolej­ną wspól­ną podróż. Tym razem chło­pa­ki dotar­li do fina­łu kul­to­we­go „Sand­ma­na”. Tom dzie­sią­ty, czy­li „Prze­bu­dze­nie” to poże­gna­nie z Mor­fe­uszem i kil­ko­ma inny­mi, lubia­ny­mi posta­cia­mi, ale też dwie pomniej­sze histo­rie, w tym kolej­na opo­wieść, któ­rą Gaiman osnuł na moty­wach twór­czo­ści (i życia) Szek­spi­ra. Na ile jest to satys­fak­cjo­nu­ją­cy finał podró­ży? Jak oce­nia­my domknię­cie wąt­ku Hoba Gadlin­ga? Czy umiesz­cze­nie na tym eta­pie dwóch dodat­ko­wych opo­wie­ści oka­za­ło się dobrym pomy­słem? O tym wszyst­kim posłu­cha­cie w dzi­siej­szym odcinku! 

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Michał Ochnik

http://mistycyzmpopkulturowy.blogspot.com/

Pisarz, scenarzysta komiksowy i słuchowiskowy, bloger. Beznadziejny fan fantastyki, klasycznych animacji studia Warner Bros.