Przecast 22 – Popkulturowa nadprodukcja, czyli podsumowanie 2018 roku

Wita­my w Prze­ca­ście, czy­li w prze­ko­zac­kim prze­glą­dzie popkul­tu­ry z prze­ka­zem, tj. w regu­lar­nym cyklu luź­nych roz­mów twór­ców i przy­ja­ciół Kon­glo­me­ra­tu o tym, co aktu­al­nie dzie­je się w popkul­tu­rze. W tym tygo­dniu mamy dla Was kolej­ny odci­nek tema­tycz­ny, w któ­rym roz­pra­wia­my się osta­tecz­nie z rokiem 2018. Wra­ca­my do naszych fil­mo­wych ocze­ki­wań, któ­re oma­wia­li­śmy w czwar­tym odcin­ku Prze­ca­stu, a następ­nie krót­ko pod­su­mo­wu­je­my naj­waż­niej­sza naszym zda­niem wyda­rze­nia zwią­za­ne z medium książ­ki, muzy­ką, komik­sa­mi i roz­ryw­ką elek­tro­nicz­ną. Wspo­mi­na­my m.in. o The Man Booker Inter­na­tio­nal Pri­ze 2019 dla Olgi Tokar­czuk, licz­nych adap­ta­cjach pol­skiej pro­zy, kon­cer­tach Kul­tu czy Hej oraz o kon­ku­ren­cji dla Ste­ama w posta­ci Epic Games Sto­re. Dokład­ny spis tema­tów znaj­dzie­cie poniżej:

Seg­ment filmowy

 • 0:02:43 – Przy­po­mnie­nie listy ocze­ki­wa­nych przez nas w 2018 roku pre­mier filmowych
 • 0:03:50 – „Han Solo: Gwiezd­ne woj­ny – historie”
 • 0:12:15 – „Dead­po­ol 2”
 • 0:28:46 – „Mute”
 • 0:30:16 – „Mis­sion: Impos­si­ble – Fallout”
 • 0:36:14 – „The Predator”
 • 0:42:40 – „Venom”
 • 0:45:54 – „Juras­sic World: Upa­dłe królestwo”
 • 0:47:37 – „Oce­an’s 8”
 • 0:55:32 – „Aqu­aman”
 • 0:59:11 – „Here­di­ta­ry”
 • 1:06:24 – „Zim­na wojna”
 • 1:07:54 – „Kler”
 • 1:15:32 – „Trzy bil­l­bo­ar­dy za Ebbing, Missouri”
 • 1:16:53 – „Spi­der-Man: Uniwersum”

Seg­ment literacki

 • 1:18:33 – pod­cast „Radio Książ­ki” Micha­ła Nogasia
 • 1:23:48 – Olga Tokarczuk/Maciej Płaza
 • 1:27:31 – adap­ta­cje pol­skiej prozy 
 • 1:36:07 – listy best­sel­le­rów („365”, „Rze­czy, któ­rych nie wyrzu­ci­łem”, „Nikt nie idzie”, „Inni ludzie”)
 • 1:41:58 – festi­wa­le lite­rac­kie (Apo­strof, Granda)

1:50:04 – Seg­ment muzyczny

1:55:03 – Seg­ment komiksowy

2:10:14 – Seg­ment growy

2:14:55 – Parę zdań o seria­lach oraz pod­su­mo­wa­nie podsumowania 


Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.