Kapitularz 2023: Creepshow, czyli Opowieści z krypty Stephena Kinga

Ste­phen King czę­sto przy­zna­je się w wywia­dach do inspi­ra­cji i fascy­na­cji pul­po­wym komik­sem spod szyl­du EC Comics. W latach 80. ówcze­sny Król Hor­ro­ru posta­no­wił stwo­rzyć swój autor­ski hołd dla for­mu­ły wypra­co­wa­nej przez Wil­lia­ma Gaine­sa oraz jego następ­ców i tak powsta­ły film i komiks Cre­ep­show. Co przy­czy­ni­ło się do suk­ce­su tego tytu­łu i dla­cze­go pomi­mo upły­wu lat sam stał się on inspi­ra­cją dla kolej­nych poko­leń twór­ców i żywot­ną mar­ką, sygnu­ją­cą książ­ki, gry, komik­sy, a nawet serial? Posłuchajcie!

Dzi­siej­sze nagra­nie jest zapi­sem naszej pre­lek­cji wygło­szo­nej na Kapi­tu­la­rzu 2023. Wer­sja fil­mo­wa zawie­ra pre­zen­ta­cję slaj­dów, któ­rą wyświe­tla­li­śmy pod­czas prelekcji.

Jeże­li podo­ba ci się to co robię to możesz mnie wes­przeć na
https://patronite.pl/radiosk

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.