Pierwsze wrażenia – Belle Epoque/Legion/Wielkie kłamstewka

Jer­ry, jak co sezon, zabrał się za parę nowych seria­li. A jako, że lubi gadać to posta­no­wił nie cze­kać do zakoń­cze­nia tych pro­duk­cji, a podzie­lić się z Wami pierw­szy­mi wra­że­nia­mi. Jeże­li zatem jeste­ście cie­ka­wi, jak wypa­da­ją sze­ro­ko rekla­mo­wa­ne „Bel­le Epo­que” oraz „Legion” i dla­cze­go z obo­ma tymi pro­duk­cja­mi wygry­wa­ją „Wiel­kie kłam­stew­ka” to zapraszamy!

Spoj­le­rów brak, a jeże­li inte­re­su­je Was tyl­ko jed­na z pro­duk­cji to poni­żej może­cie zna­leźć orien­ta­cyj­ny czas.

06:29 Bel­le Epoque
17:59 Legion
26:55 Wiel­kie kłamstewka

 

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.