Masters of Horror cz. 8

W czte­ry­sta sześć­dzie­sią­tym czwar­tym tygo­dniu nada­wa­nia Man­do, Jer­ry i Szy­mas powra­ca­ją do roz­po­czę­tej ponad osiem lat temu serii poświę­co­nej seria­lo­wi Mistrzo­wie Hor­ro­ru! Zgod­nie z dotych­cza­so­wą tra­dy­cją oma­wia­my dla Was trzy kolej­ne epi­zo­dy według chro­no­lo­gii Cari­smy, a więc seg­men­ty „Pra­wo do śmier­ci”, „Wszy­scy woła­ją o lody” oraz „Czar­ny kot”. Dla­cze­go „Right to die” powi­nien oma­wiać duet Sick i Sku­ra? Czy epi­zod Toma Hol­lan­da lepiej spraw­dził­by się w „Gęsiej skór­ce”? W jakim kon­tek­ście przy­wo­ła­my twór­czość Jun­jie­go Ito i dok­to­rat Szy­ma­sa? Co łączy Robin Hooda i Edga­ra Alla­na Poe? Jak wspo­mi­na­my kino­we fil­my pusz­cza­ne z DVD? Kto wie­rzy, że ostat­nie dwa epi­zo­dy MoH nagra­my jesz­cze w tym roku? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.