American Horror Stories – Game Over oraz podsumowanie sezonu

Po kil­ku tygo­dniach z „Ame­ri­can Hor­ror Sto­ries”, Man­do i Jer­ry koń­czą dziś tę nie­pla­no­wa­ną począt­ko­wo serię pod­ca­stów. Na finał pozo­stał nam jeden odci­nek – „Game Over” – oraz pod­su­mo­wa­nie sezo­nu. Czy zakoń­cze­nie anto­lo­gii było satys­fak­cjo­nu­ją­ce? Czy Mur­phy i Fal­chuk, któ­rzy powró­ci­li jako sce­na­rzy­ści, w cie­ka­wy spo­sób stwo­rzy­li ramę fabu­lar­ną dla tego sezo­nu? Czy ostat­ni odci­nek jest lep­szy od fatal­ne­go pilo­ta i koń­czy nam w koń­cu temat nawią­zań do „Ame­ri­can Hor­ror Sto­ry: Mur­der House”. Na ile licz­ne twi­sty intry­gu­ją, a na ile iry­tu­ją? O tym wszyst­kim posłu­cha­cie w dzi­siej­szym odcin­ku. A w pod­su­mo­wa­niu pano­wie oce­nią na ile war­to się tą anto­lo­gią w ogó­le zain­te­re­so­wać. Pole­ca­my Waszej uwadze.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.