Koniec lipca

Koniec lip­ca to śro­dek lata, coś się koń­czy, coś się zaczy­na. Maria Ros­to­cka poka­zu­je nam leni­we waka­cje Ant­ka na przed­mie­ściach u swo­jej bab­ci. W tle oby­cza­jo­we tło: rodzi­na, ciot­ki, kole­dzy z podwór­ka i dziew­czy­na z lasu. Dzi­siaj Sku­ra zachwy­ca się nad jed­nym z naj­lep­szych waka­cyj­nych komik­sów, jakie czy­tał. Jest pro­sto, ale nie pro­stac­ko – zapra­sza­my do odsłuchu!

Sku­rę może­cie wspie­rać na patronite.pl/skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.