Joe Hill na małym ekranie

W sześć­dzie­sią­tym szó­stym odcin­ku pod­ca­stu Radio SK przed­sta­wiam bar­dzo prze­kro­jo­wą histo­rię ekra­ni­za­cji twór­czo­ści naj­star­sze­go syna Ste­phe­na Kin­ga – Joe Hil­la. Hill debiu­to­wał na ekra­nie w 1982, kie­dy wraz z ojcem, jesz­cze pod nazwi­skiem Joe King, wystą­pił w fil­mo­wej anto­lo­gii „Cre­ep­show”. Hil­lem pisa­rzem bar­dzo szyb­ko zain­te­re­so­wa­ło się kino, ale wszyst­kie pla­ny na duże ekra­ni­za­cje jak dotąd nie wypa­li­ły. Dziś oma­wiam zarów­no anu­lo­wa­ne pro­duk­cje jak i te dro­bia­zgi, któ­re uda­ło się zrealizować.

Ekra­ni­za­cje Joe Hilla:


- (2008) Pop Art

- (2009) Abra­ha­m’s Boys

- (2011) Loc­ke & Key


Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.