Niebezpieczne wizje 3

Zapra­sza­my na kolej­ne spo­tka­nie z nie­bez­piecz­ny­mi wizja­mi kla­sycz­nych już pisa­rzy z krę­gu lite­ra­tu­ry spe­ku­la­tyw­nej. Dzi­siaj pano­wie roz­ma­wia­ją o opo­wia­da­niach Fre­de­ri­ka Pohla – „Dzień po dniu, kie­dy przy­by­li Mar­sja­nie” oraz Phi­li­pa Jose Far­me­ra – „Jeźdź­cy pur­pu­ro­wej doli”. Ponad­to Sku­ra oma­wia dwa krót­kie tek­sty Pohla, któ­re uka­za­ły się na pol­skim ryn­ku: „Dzień milio­no­wy” z anto­lo­gii „Dro­ga do Scien­ce Fic­tion” (Tom 3) oraz „Fer­mi i mróz” (Fer­mi and Frost) nagro­dzo­ny Hugo ’86 z anto­lo­gii „Don Wol­l­he­im pro­po­nu­je – Naj­lep­sze opo­wia­da­nia 1986”.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.

Rafał Jasiński

https://thetwilightarea.wordpress.com/

Współprowadzący podcastu Reader Initiative oraz Strefa Mroku Podcast. O "Strefie Mroku" pisze również cykl artykułów dla serwisu Serialomaniak.