Ciche miejsce 2

W trzy­sta pięć­dzie­sią­tym tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas i Jer­ry opusz­cza­ją doli­nę, by wraz z rodzi­ną Abbo­tów wyru­szyć ku przy­go­dzie rodem z „The Last of Us”, a przy oka­zji zre­cen­zo­wać „Ciche miej­sce 2” (2021). Dla­cze­go John Kra­siń­ski posta­no­wił stwo­rzyć ten sequ­el? Jak pre­zen­tu­je się dwu­na­sto­mi­nu­to­wa sce­na otwar­cia? Kto tym razem sta­nie się pierw­szo­pla­no­wym boha­te­rem? Ile tu „TLoU”? Czy wyczu­lo­ne na dźwięk potwo­ry nadal stra­szą? Dla­cze­go nie podo­ba nam się postać Emi­ly Blunt? Co nie zagra­ło w kre­acji świa­ta? Czy cze­ka­my na trze­cią część try­lo­gii? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.