Copernicon 2017: Fakty i fikcja w „Black Sails”

Na współ­cze­sne postrze­ga­nie pira­tów jako lek­ko­du­chów, miłu­ją­cych rum, wol­ność i przy­go­dę, istot­ny wpływ mia­ła „Wyspa skar­bów” R. L. Ste­ven­so­na – powieść, któ­ra wpro­wa­dzi­ła do popkul­tu­ry wie­le kul­to­wych posta­ci oraz ele­men­tów pirac­kie­go wize­run­ku. Serial „Black Sails”, któ­ry rekla­mo­wa­ny był począt­ko­wo jako pre­qu­el do kul­to­wej książ­ki Ste­ven­so­na, bar­dzo szyb­ko roz­wi­nął żagle i stał się jed­ną z naj­cie­kaw­szych pro­duk­cji ostat­nich lat. Zasta­na­wia­cie się zapew­ne, jak wie­le fak­tów z okre­su Zło­tej Ery Pirac­twa sce­na­rzy­ści prze­my­ci­li do swo­jej histo­rii, a ile znaj­dzie­my tam ducha „Wyspy skar­bów”. Jeże­li chcie­li­by­ście się dowie­dzieć, jak naro­dzi­ła się legen­da „Dłu­gie­go Joh­na” Silve­ra, dla­cze­go pira­ci pili rum, czy Nassau fak­tycz­nie było Pirac­ką Repu­bli­ką z real­ny­mi szan­sa­mi na nie­pod­le­głość, czy mit „Czar­no­bro­de­go” jako postra­chu mórz i oce­anów zawie­ra w sobie ziar­no praw­dy oraz co Guber­na­tor Rogers miał wspól­ne­go z Robin­so­nem Cru­soe… zasiądź­cie wygod­nie i posłuchajcie.

Dzi­siej­sze nagra­nie jest zapi­sem naszej pre­lek­cji wygło­szo­nej na Coper­ni­co­nie 2017. Jeże­li zain­te­re­so­wa­ła Was tema­ty­ka pole­ca­my nasze inne tek­sty i nagra­nia o pira­tach 🙂 Wer­sja fil­mo­wa zawie­ra pre­zen­ta­cję slaj­dów, któ­rą wyświe­tla­li­śmy pod­czas prelekcji.

 

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.