Double Feature: I Was a Teenage Grave Robber i Skybar

Pomi­mo tego, że Ste­phen King jest obec­ny na naszym ryn­ku wydaw­ni­czym od wie­lu lat, cały czas pol­scy fani mogą bory­kać się z „bia­ły­mi pla­ma­mi” w jego twór­czo­ści. Doty­czy to głów­nie krót­szych tek­stów, któ­re uka­zy­wa­ły się na prze­strze­ni lat w róż­nych cza­so­pi­smach i anto­lo­giach, a nie docze­ka­ły się póź­niej wzno­wie­nia w ramach zbio­rów opo­wia­dań. Radio SK posta­no­wi­ło przy­bli­żyć tego rodza­ju tek­sty swo­im słu­cha­czom i tak powra­ca­my do zapo­cząt­ko­wa­nej kil­ka lat temu przez Sku­rę for­mu­ły double featu­re poświę­co­ne­go wła­śnie opo­wia­da­niom. A dziś Man­do i Jer­ry bio­rą na warsz­tat pierw­sze opo­wia­da­nie Kin­ga, któ­re uka­za­ło się dru­kiem – „I Was a Teena­ge Gra­ve Rob­ber” (1965) – opu­bli­ko­wa­ne pier­wot­nie w zinie „Comics Review” oraz cie­ka­wy eks­pe­ry­ment jakim jest tekst „Sky­bar” (1982) z „The Do-It-Your­self Best­sel­ler: A Work­bo­ok”, do któ­re­go King napi­sał tyl­ko pierw­szy i ostat­ni aka­pit, a cały śro­dek jest autor­stwa osiem­na­sto­let­nie­go Bria­na Hartza.

Jeże­li podo­ba ci się to co robię to możesz mnie wes­przeć na
https://patronite.pl/radiosk

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.