They/Them

W czte­ry­sta dwu­na­stym tygo­dniu nada­wa­nia Mar­ta z kolek­ty­wu Final Girls zabie­ra Jerry’ego i Szy­ma­sa na obóz kon­wer­syj­ny, gdzie we trój­kę dys­ku­tu­ją o fil­mie „THEY/THEM” (2022). Czym wła­ści­wie są obo­zy kon­wer­syj­ne? Jak wyglą­da queero­wa repre­zen­ta­cja w tym hor­ro­rze LGBT+? Czy John Logan czu­je i rozu­mie kon­wen­cję sla­she­ra? Któ­re sce­ny zro­bi­ły na nas naj­więk­sze wra­że­nie? Jak oce­nia­my wyko­rzy­sta­nie utwo­ru „Fuc­kin’ Per­fect”? Dla­cze­go ten film spo­tkał się z tak ogrom­ną kry­ty­ką? Czy mimo wszyst­ko war­to dać mu szan­sę? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Marta Płaza

https://finalgirls.pl/

Entuzjastka kampu, horrorów i kociego futra. Po godzinach marzy o wynalezieniu wehikułu czasu, który przeniósłby ją do obskurnych kin na nowojorskim Times Square z lat 70. Jej życiową misją jest zaszczepienie w widzach miłości do dziwności.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.