Przez stany POPświadomości

W dniu dzi­siej­szym zapra­sza­my Was na wypra­wę Przez sta­ny POPświa­do­mo­ści. Waszym prze­wod­ni­kiem będzie Bogu­sia, któ­ra nie tyl­ko opo­wie o wyda­nej przez SQN książ­ce, za któ­rą odpo­wia­da­ją Jakub Ćwiek, Aga­ta Kra­jew­ska, Patryk Jurek, Radek Teklak i Bar­tek Czar­to­ry­ski, ale i wspo­mni o towa­rzy­szą­cej jej tra­sie pro­mo­cyj­nej i o wszyst­kim, co z nią zwią­za­ne. Czy Kubie i jego zna­jo­mym uda­ło się odna­leźć stu­dzien­kę Pen­ny­wi­se­’a? Czy może tra­fi­li do Tro­my? Czy w książ­ce znaj­du­je się mate­riał foto­gra­ficz­ny? Cze­go moż­na się spo­dzie­wać po spo­tka­niach autor­skich orga­ni­zo­wa­nych w ramach pro­mo­cji książ­ki? Czy wresz­cie war­to tę publi­ka­cję prze­czy­tać? O tym posłu­cha­cie już dziś w Kon­glo­me­ra­cie podcastowym!

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.