Donbas

Naj­now­szy film Sier­gie­ja Łoź­ni­cy to skła­da­ją­cy się na więk­szą całość ciąg trzy­na­stu epi­zo­dów pre­zen­tu­ją­cych róż­ne wyda­rze­nia roz­gry­wa­ją­ce się w latach 2014–2015 w okrę­gu doniec­kim i ługań­skim na Ukra­inie. Każ­dy seg­ment opar­ty jest na jed­nym z ama­tor­skich nagrań, któ­re wycie­kły do sie­ci w tych latach, i sku­pia się na innym aspek­cie funk­cjo­no­wa­nia miesz­kań­ców Fede­ra­cyj­nej Repu­bli­ki Noworosji.

W jaki spo­sób film obra­zu­je kon­flikt zbroj­ny na wschod­niej Ukra­inie? Jaką tema­ty­kę poru­sza­ją poszcze­gól­ne seg­men­ty? Dla­cze­go uwa­żam, że rama kom­po­zy­cyj­na sta­no­wi poziom meta tego obra­zu? Czy „Don­bas” to bar­dziej „Under­gro­und” czy „Śmierć Sta­li­na”? Co film mówi nam o ota­cza­ją­cej nas rze­czy­wi­sto­ści? Posłuchajcie.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.