Masters of Horror cz. 7

W trzy­sta sześć­dzie­sią­tym pią­tym tygo­dniu nada­wa­nia Man­do, Jer­ry i Szy­mas powra­ca­ją do roz­po­czę­tej ponad sześć lat temu serii poświę­co­nej seria­lo­wi Mistrzo­wie Hor­ro­ru! Zgod­nie z dotych­cza­so­wą tra­dy­cją oma­wia­my dla Was trzy kolej­ne epi­zo­dy według chro­no­lo­gii Cari­smy, a więc seg­men­ty „Obroń­cy życia”, „Spo­sób na szkod­ni­ka” oraz „Vale­rie na scho­dach”. Czy na męż­czyź­nie moż­na prze­pro­wa­dzić aspi­ra­cję i łyżecz­ko­wa­nie? Czy łatwiej wypa­trzeć Tony­ego Tod­da w Mistrzach Hor­ro­ru, czy Jezu­sa w pla­mie na ścia­nie? Co łączy epi­zod Dan­te­go ze „Śpią­cy­mi kró­lew­na­mi”, „Pod kopu­łą”, „Koń­cem całe­go bała­ga­nu” i „Mgłą” Ste­phe­na Kin­ga? Czy któ­ryś z tych epi­zo­dów jest dzie­łem zaan­ga­żo­wa­nym i mora­li­zu­ją­cym? Jak moc­no nie zga­dza­my się w oce­nie poszcze­gól­nych odcin­ków? Czy na kolej­ny pod­cast trze­ba będzie cze­kać 10 lat? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Nasze pozo­sta­łe audy­cje o „Mistrzach Hor­ro­ru”.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.