Wywiad z Ryszardem Ćwirlejem

Bogu­sia speł­ni­ła kolej­ne marze­nie. Spo­tka­ła Ryszar­da Ćwir­le­ja, auto­ra kry­mi­na­łów neo­mi­li­cyj­nych. Pisarz świę­tu­je w tym roku dzie­się­cio­le­cie swo­je­go debiu­tu. Jego powie­ści przy­cią­ga­ją nie tyl­ko miło­śni­ków kry­mi­nal­nych zaga­dek, ale tak­że pasjo­na­tów PRLu. Pro­za Ćwir­le­ja, któ­rej akcja sku­pia się głów­nie w Wiel­ko­pol­sce, pomi­mo dość her­me­tycz­ne­go sty­lu zyska­ła uzna­nie czy­tel­ni­ków i otrzy­ma­ła w tym roku Nagro­dę Wiel­kie­go Kali­bru. Bogu­sia gości­ła auto­ra nie tyl­ko na spo­tka­niu autor­skim. Uda­ło się jej namó­wić go tak­że na krót­ką roz­mo­wę dla słu­cha­czy Kon­glo­me­ra­tu Czy Ćwir­lej oglą­da hor­ro­ry? Któ­re­go boha­te­ra lubi naj­bar­dziej? Co łączy Pozna­nia­ka z Mar­ci­nem Wroń­skim? Co nowe­go znaj­dzie­my w kolej­nej powie­ści? Posłuchajcie!

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.