Kapitularz 2023: Post-horror, czyli popularny podgatunek, którego nie ma

W czte­ry­sta sześć­dzie­sią­tym pią­tym tygo­dniu nada­wa­nia Mar­ta, Michał i Szy­mon zasta­na­wia­ją się wraz z uczest­ni­ka­mi Kapi­tu­la­rza 2023, dla­cze­go kry­ty­cy fil­mo­wi tak bar­dzo upodo­ba­li sobie ter­min „post-hor­ro­ru”. Kto wyna­lazł to poję­cie i jak je zde­fi­nio­wał? Jakie inne okre­śle­nia sto­so­wa­ne są do kom­ple­men­to­wa­nia kina gro­zy? Na czym pole­ga pro­blem z wer­bal­nym pod­kre­śla­niem „pre­sti­żu” wybra­nych pro­duk­cji? Któ­re fil­my ostat­nich lat ety­kie­to­wa­ne są jako „post-hor­ro­ry”? Dla­cze­go wresz­cie uwa­ża­my, że (pod)gatunek PH po pro­stu nie ist­nie­je? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Marta Płaza

https://finalgirls.pl/

Entuzjastka kampu, horrorów i kociego futra. Po godzinach marzy o wynalezieniu wehikułu czasu, który przeniósłby ją do obskurnych kin na nowojorskim Times Square z lat 70. Jej życiową misją jest zaszczepienie w widzach miłości do dziwności.