Kobiety eksploatacji. Odcinek 9: A Gun for Jennifer

UWAGA!!! W nagra­niu poru­sza­my temat gwał­tów i prze­mo­cy sek­su­al­nej. Jeśli jesteś słu­cha­czem wraż­li­wym na te tre­ści to być może nie jest to audy­cja dla cie­bie. OSTRZEGAMY!!! 

Kobie­ty eks­plo­ata­cji wra­ca­ją po prze­rwie! W sierp­nio­wo-wrze­śnio­wym, zagi­nio­nym odcin­ku, Mar­ta i Bogu­sia roz­ma­wia­ją o fil­mie „A Gun for Jen­ni­fer”. Moc­no anar­chi­stycz­na, wyro­sła z ruchu Riot Grrrl, pro­duk­cja roz­pra­wia się ze sche­ma­ta­mi nur­tu, odda­jąc boha­ter­kom pra­wo do słusz­ne­go wk***rwu. Czer­pie z este­ty­ki kina grin­dho­use­’o­we­go po to, by opo­wie­dzieć ją na nowo. Zada­je pyta­nia o kon­se­kwen­cje prze­mo­cy i cha­rak­ter zadość­uczy­nie­nia. Zagłę­bia się w obskur­ny Nowy Jork, któ­ry szcze­gól­nie kobie­tom nie ofe­ru­je nicze­go dobre­go… Film Tod­da Mor­ri­sa to femi­ni­stycz­ny krzyk i pre­cy­zyj­nie pomy­śla­ny fil­mo­wy hałas w słusz­nej spra­wie. Daj­cie porwać się tej pun­ko­wej imprezie!

Marta Płaza

https://finalgirls.pl/

Entuzjastka kampu, horrorów i kociego futra. Po godzinach marzy o wynalezieniu wehikułu czasu, który przeniósłby ją do obskurnych kin na nowojorskim Times Square z lat 70. Jej życiową misją jest zaszczepienie w widzach miłości do dziwności.

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.