World War Z

Hor­dy głod­nych i wście­kłych zom­bie nadciągają!
Jeste­ście przy­go­to­wa­ni na WOJNĘ TOTALNĄ?

Naj­pierw w Chi­nach poja­wia się pacjent „zero” zara­żo­ny dziw­ną i nie­zna­ną cho­ro­bą, któ­ra powo­du­je nie­spo­ty­ka­ną dotąd dege­ne­ra­cję cia­ła i póź­niej­szą reani­ma­cję zwłok. Wkrót­ce z całe­go świa­ta zaczy­na­ją napły­wać kolej­ne donie­sie­nia o podob­nych przy­pad­kach. Rzą­dy wie­lu państw igno­ru­ją zagro­że­nie i skry­wa­ją praw­dę przed oby­wa­te­la­mi. A ta jest szo­ku­ją­ca – po całym glo­bie z pręd­ko­ścią bły­ska­wi­cy roz­prze­strze­nia się śmier­tel­ny wirus zmie­nia­ją­cy ludzi w żywe tru­py żąd­ne krwi…

Tak zaczę­ła się pan­de­mia, któ­rą prze­trwa­li nie­licz­ni. Świat po glo­bal­nej heka­tom­bie stał się prze­ra­ża­ją­cym i bru­tal­nym miej­scem pozba­wio­nym zasad, gdzie moż­na liczyć tyl­ko na sie­bie. Dzię­ki Mak­so­wi Bro­ok­so­wi pozna­je­my histo­rie z pierw­szej ręki, o któ­rych dotych­czas mil­cza­ły rapor­ty wojenne.

World War Z to biją­cy rekor­dy popu­lar­no­ści dosko­na­ły repor­taż, prze­ra­ża­ją­cy do szpi­ku kości, praw­dzi­wy do utra­ty tchu!

Na pod­sta­wie tego książ­ko­we­go hitu powsta­ła super­pro­duk­cja fil­mo­wa z Bra­dem Pit­tem w roli głównej!

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na CarpeNoctem.pl. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.