Star Wars Komiks – Ucieczka

Zale­d­wie kil­ka dni temu w kio­skach poja­wił się nowy numer maga­zy­nu Star Wars Komiks, a Man­do i Jer­ry już dziś zapra­sza­ją na jego omó­wie­nie. „Uciecz­ka” to dzie­sią­ta odsło­na głów­nej serii i przed­ostat­ni tom pisa­ny przez Kie­ro­na Gil­le­na. Czy zmia­na rysow­ni­ków i pew­ne uspo­ko­je­nie akcji przed wiel­kim fina­łem przy­pa­dły nam do gustu? Jak Gil­len pora­dził sobie z nie­co lżej­szą tona­cję tego tomu? Dla­cze­go moż­na potrak­to­wać ten komiks nie­mal­że jako tytuł auto­no­micz­ny? O tym i wie­lu innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym pod­ca­ście. Ale zanim o samym komik­sie to oczy­wi­ście zapra­sza­my na solid­ną por­cję newsów!

Spis tre­ści:

Blok new­so­wy

  • 0:01:31 – Zapo­wie­dzi komik­so­we na dru­gą poło­wę 2021 roku
  • 0:10:46 – „War of Boun­ty Hun­ters” – kil­ka dodat­ko­wych zdań na temat aktu­al­ne­go cros­so­ve­ra Marvela
  • 0:17:30 – „Trial of Sha­dows” – mini-seria noir w ramach Wiel­kiej Republiki

Omó­wie­nie maga­zy­nu „Star Wars Komiks tom 12 (2/2021)”

  • 0:19:24 – Star Wars. Uciecz­ka (zeszy­ty #56–61)

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.