Star Wars. Wielka Republika. Faza II. Równowaga Mocy. Tom 1

Zapra­sza­my na dal­szy ciąg nad­ra­bia­nia gwiezd­no­wo­jen­nych zale­gło­ści! Dziś Man­do, Rychu oraz Jer­ry spo­tka­li się w wir­tu­al­nym stu­dio aby poroz­ma­wiać o pierw­szym tomie nowej, komik­so­wej serii, któ­rą dosta­je­my w ramach dru­giej fazy Wiel­kiej Repu­bli­ki. „Rów­no­wa­ga Mocy” to kon­ty­nu­acja wąt­ków, z powie­ści „Ścież­ka zdra­dy”, a jed­no­cze­śnie dość auto­no­micz­na opo­wieść sku­pia­ją­ca się na świę­tym mie­ście Jedha i róż­nych wyznaw­cach Mocy. Na ile jest to inte­re­su­ją­ca histo­ria? Jak łączy się z cało­ścią dru­giej fazy? Czy Cavan Scott pora­dził sobie rów­nie dobrze jak w przy­pad­ku pierw­szej komik­so­wej serii z Wiel­kiej Repu­bli­ki? O tym wszyst­kim i wie­lu innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym odcinku. 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Marek Wyszyński

Typowy dzieciak urodzony w latach '80. Kocha gry komputerowe, horror, nie pogardzi dobrym fantasy, czy science fiction. Uwielbia seanse złych filmów, ale tylko w dobrym towarzystwie.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.