Zabicie świętego jelenia

W sto sześć­dzie­sią­tym dru­gim Nawie­dzo­nym Pod­ca­ście usły­szy­cie o wczo­raj­szej pre­mie­rze kino­wej… „Piła” art-house­’u. Rema­ke „Ifi­ge­nii w Auli­dzie” oraz przy­po­wie­ści o Hio­bie czy Abra­ha­mie.. Krzy­żów­ka „Fun­ny games” i „Przy­ląd­ka stra­chu” ze zdję­cia­mi rodem z „Lśnie­nia”. Współ­cze­sna tra­ge­dia grec­ka. Oby­czaj, dra­mat, hor­ror psy­cho­lo­gicz­ny i meta­fi­zycz­ny. Yor­gos Lan­thi­mos i Efthy­mis Filip­pou pre­zen­tu­ją „Zabi­cie świę­te­go jelenia”.

Ame­ry­kań­ski kar­dio­chi­rurg Ste­ven Mur­phy wie­dzie wraz ze swo­ją żoną Anną oraz dwoj­giem dzie­ci – Kim i Bobem – pozor­nie ide­al­ne życie. Wszyst­ko zmie­nia się, gdy syn pacjen­ta, któ­ry zmarł na sto­le ope­ra­cyj­nym pod okiem Ste­ve­na, wygła­sza pro­roc­two, z któ­re­go wyni­ka, że jeże­li lekarz nie zamor­du­je kogoś spo­śród swo­ich naj­bliż­szych, cała trój­ka zpad­nie na dziw­ną cho­ro­bę i zginie.

Jak bar­dzo nie­przy­jem­ny był seans nowe­go dzie­ła grec­kie­go reży­se­ra? Czy zna­jo­mość mito­lo­gii poma­ga zin­ter­pre­to­wać film? Czy Bar­ry Keoghan napraw­dę ukradł show Nico­le Kid­man, Coli­no­wi Far­rel­lo­wi i Ali­cii Silver­sto­ne? I o co cho­dzi z tym jele­niem w tytu­le? Posłuchajcie.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blo­gu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.