Nawiedzone Katowice i Tychy. Muzeum Śląskie, Dom Strachu Asylum i Beksiński na Śląsku

W czte­ry­sta trze­cim tygo­dniu nada­wa­nia wan­drus Szy­mas opo­wie, jak to miał tygo­dnio­wy wywczas i niy mógł wysie­dzieć w chał­pie, ino raj­zo­wał po Ślon­sku. Wprow­dzie bebo­ka na oczy niy widzioł, ale tro­cha pozwie­dzał, a potym jesz­cze z wyszti­glo­wa­nym cha­cho­rem Mate­ją i pew­ną gryf­ną frel­ką w domu stra­chu gly­ka sznu­pał. Co przy­cią­gnę­ło moją uwa­gę w Muzeum Ślą­skim? Czy Paweł Mate­ja chciał­by pra­co­wać w domu stra­chu? Kto naj­gło­śniej krzy­czał w trak­cie wizy­ty w „Asy­lum”? Jak pre­zen­tu­je się wysta­wa „Bek­siń­ski na Ślą­sku” w Tychach? Co spo­tka­ło kie­dyś Szy­ma­sa w luna­par­ku? Na ile prze­ma­wia­ją do mnie pra­ce Gru­py Janow­skiej? Jak obra­zy Bek­sy wyglą­da­ją w VR-ze? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Paweł Mateja

http://carpenoctem.pl

Redaktor Carpe Noctem, pisarz, Ślązak, informatyk.