Hellboy tom 1: Nasienie zniszczenia/Obudzić diabła

Wydaw­nic­two Egmont posta­no­wi­ło wzno­wić ory­gi­nal­ną serię o Hel­l­boyu i w ten wła­śnie spo­sób na rynek tra­fił – zbie­ra­ją­cy albu­my „Nasie­nie znisz­cze­nia” oraz nagro­dzo­ne Eisne­rem „Obu­dzić dia­bła” – pierw­szy tom reedy­cji. Jer­ry, któ­ry bar­dzo lubi zarów­no postać Hel­l­boya, jak i rysun­ki Migno­li uznał, że czas naj­wyż­szy zapo­znać się z przy­go­da­mi Pie­kiel­ne­go Chłop­ca od deski do deski. Jak pre­zen­tu­ją się pierw­sze, dłu­gie histo­rie z tego uni­wer­sum? Skąd Migno­la czer­pie inspi­ra­cje? Czy mają­ca ponad 20 lat na kar­ku seria nadal robi dobre wra­że­nie? I w koń­cu: jak pre­zen­tu­je się naj­now­sze, wypcha­ne po brze­gi dodat­ka­mi, wyda­nie tego komik­su? O tym i o wie­lu innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym odcinku!

Tom 1 nowe­go wyda­nia kupi­cie oczy­wi­ście w skle­pie wydaw­nic­twa Egmont.

Jeże­li zain­te­re­so­wał Was temat, pole­ca­my rów­nież wcze­śniej­sze pod­ca­sty o Hel­l­boyu i pra­cach Migno­li, któ­re znaj­dzie­cie o tu.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.