Masa kultury – Back to the Future

Tam dokąd się wybie­ra­my nie potrze­bu­je­my dróg!

Robert Zemec­kis i Bob Gale stwo­rzy­li w 1985 r. wyjąt­ko­wy film – „Powrót do Przy­szło­ści”. Potem nagra­li jesz­cze dwie czę­ści i w ten spo­sób stwo­rzy­li jed­ną z naj­lep­szych try­lo­gii (o ile nie naj­lep­szą) w histo­rii kina. Nie bez koze­ry Mar­ty McFly  krzy­czą­cy –  „whoa, this is heavy” zna­lazł się w intrze Masy Kul­tu­ry. Zapra­sza­my was dzi­siaj na podróż w cza­sie. Naszym wehi­ku­łem nie będzie DeLo­re­an, ale wła­śnie te trzy magicz­ne fil­my Zemec­ki­sa i Gale’a.

Tym razem w odcin­ku oprócz stan­dar­do­we­go duetu – Michał i Szy­mon wystą­pił Kuba John J Addams z ser­wi­su zakazanaplaneta.pl. Dodat­ko­we, epi­zo­dycz­ne wspar­cie zapew­ni­li tak­że – Hubert „Man­do” Span­dow­ski z Radia Ste­phen King, i Jan „Yasiek” Urba­no­wicz z Małe­go Filmidła.

Waż­na infor­ma­cja – ten odci­nek ma swo­je­go bra­ta bliź­nia­ka. Koniecz­nie posłu­chaj­cie 43 odcin­ka Małe­go Fil­mi­dła, w któ­rym gościn­nie roz­ma­wia­my o podró­żach w czasie.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w Masie kul­tury. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Szymon Adamus

http://Obywatelhd.pl

Bloger z aspiracjami na YouTubera, pisarza i twórcę gier, który obiecał sobie, że niedługo coś z tymi aspiracjami zrobi. Współtwórca podcastu Masa Kultury, któremu niedawno stuknęła setka, bloga ObywatelHD, najlepszego bloga o telewizorach w Polsce, autor powieści "Trójka" i dwóch komiksów. Wierzy, że życie jest piękne, a ludzie wspaniali.

Michał Kowal

http://masakultury.pl

Ojciec założyciel podcastu Masa Kultury. Fan popkultury. Uwielbia grać, czytać i oglądać filmy. W skrócie - introwertyczny eskapista. Zakochany po uszy w spaghetti westernach Sergio Leone, Indianie Jones i Powrocie do Przyszłości.