Ciche miejsce

W sto osiem­dzie­sią­tym szó­stym tygo­dniu nada­wa­nia Jer­ry i Szy­mas dys­ku­tu­ją o „Cichym miej­scu” w kon­tek­ście naj­lep­szych hor­ro­rów ostat­nich lat. Czy film Joh­na Kra­siń­skie­go o rodzi­nie pró­bu­ją­cej prze­trwać w świe­cie opa­no­wa­nym przez potwo­ry z miej­sca tra­fia do hor­ro­ro­wej top­ki dru­giej deka­dy XX wie­ku? Co wyróż­nia go na tle kon­ku­ren­cji? Jakie recen­zje zbie­ra? Czy się z nimi zga­dza­my? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Miłe­go odsłuchu!

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blo­gu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.